Kedves Testvérek!

A 2017-es esztendő kezdetén nagy szeretettel adunk hálát Istenünk megtartó kegyelméért, amellyel végigkísérte az előző évünket, ezzel is bizonyságát adva Isten Igéjének erejéről és igaz voltáról: buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. (I.Korinthus 15,58)

Népmozgalmi adatok a 2016-os esztendőről:

  • Keresztelés:  7 férfi  3 nő    10 összesen
  • Konfirmáció:  5 férfi  7nő    12 összesen
  • Házasságkötés:  1 tiszta református  1 vegyes   2 összesen
  • Temetés:  8 férfi  6nő    14 összesen

A választói névjegyzékbe 276-an kerültek be 2017-es esztendőre.

Emberi életünk folyamán olyan sok hiábavalósággal kell szembenézzünk, jól jött hát az évünkre nézve az Isten Igéjének megerősítő szava: az Úrban való fáradozás nem hiába való. Az év elején ez reménységképpen volt előttünk, amikor elcsendesedtünk az első teljes januári héten, hogy a tékozló fiak hazatérésért imádkozzunk, s közben magunkra és feladatanikra is ráismerjünk (Aliansz Imahét).

Megélni, hogy ez a szolgálat közös keresztyén ügyünk, felelősségünk Ramocsaházán, ebben segített az egyetemes imahét alkalomsorozata, ahol Miló Miklós görög katólikus és Hajdu István római katólikus lelkészekkel együtt. Nagy öröm volt, hogy az Idősek Otthonában is lehettünk egy este, hogy az ott élő idős testvérek is részesei lehessenek Istenhez imádkozó közösségünknek.

Februárban újra megtartottuk a házaspárok délutánját, ahol játékos és mégis komoly formában beszélhettünk a házassági szövetségünk megéléséről, most is filmnézéssel (Miért házasodtam meg?) zártuk. Az apa-fiú délutánon nagy odafigyeléssel és kézügyességgel készítettük el a böjti készülődéshez a szíveket, amelyeket aztán számos testvérünk az otthonában egy Igével felékesíthetett. Megható pillanat volt, amikor aztán az elkészült szíveket oly sokan kihozták a nagypéntek esti alkalmon a kereszthez. Ez a momentum sokak számára kitörölhetetlen emlék, a megváltásunk csodája. Már a tavasszal került sor az anya lánya délutánra, ahol szintén a gyülekezeti élet egyik fontos eleme készült el a nőtestvérek keze munkája által. A berekfürdői tábor ajándék táskáját készítették el. Mind az apák és fiak mind pedig az anyák és lányok egy vasárnapi istentiszteleten énekkel bizonyságot is tettek. Megerősítő volt hallani őket.

Március első vasárnapján, Bibliavasárnapon adtuk át a Bibliákat a hetedikes konfirmandusunknak, s aznap Barta Ferenc tiszteletes (Barakszó, Rafajnaújfalu lelkipásztora, Kárpátalja) hirdette Isten evangéliumát.

A konfirmáció vizsga, fogadalomtétel és az első úrvacsora vétele az idén is meghatározója volt gyülekezeti életünknek. Örömmel hallottuk a fiatalok 3 rövid jelenetben elmondott üzenetét is a közösségi házban. Pünkösd másodnapján a családi napunkat tartottuk a nyírkércsi és nyírjákói gyülekezettel együtt, ahol érdekes és látásunkat tisztító előadást hallhattunk Dr. Németh Árontól (DRHE). A hetedik osztályosok sikeres kisvizsgája jelezte, közel a nyár.

Az ötnapos bibliaklubban naponta 50 gyermek vett részt, külön öröm, hogy korábbi iskolások segítették szolgálatunkat, s az egyházmegye is támogatta idén is ezt a programot. A konfirmált fiatalokkal Tivadaron töltehettünk el 2 tartalmas napot, s arról hallhattunk, hogy hogyan lehet talpon maradni ebben a világban, fiatal keresztyénként.

Július elején ifjúsági csoporttal újra a Biblia nyomába eredtünk, óhutai szállásunkról a regéci várhoz, a vizsolyi Bibliához, s a sátoraljaújhelyi kalandparkhoz látogattunk el – testi lelki élményekkel gazdagodva tértünk haza.

Berekfürdői táborunk közel nyolcvan fővel július augusztus fordulóján volt, amikor is Ábrahám életútján, döntésein keresztül figyeltünk arra, hogyan vezet bennünket Isten tovább. Különleges bizonyságtevőnk volt a héten, Gál Álmos („Szundi”) fazekasmester, aki Isten alkotó és újjáalkotó munkájáról tett bizonyságot. A szolgálatokban segítségünkre volt Bereczki Zoltán nyugalmazott lelkipásztor.

Augusztus 2-án ökumenikus istentiszteleten adhattunk hálát Istenünk aratásban is megmutatkozó szeretetéért, az új kenyérért. A tanévkezdő áldás s a délutáni biciklitúra zárta a nyári programok sorát.

Az Idősek Otthonának vezetésére Vári Gabriellát bízta meg a presbitérium.

Az ősszel került sor az egyházmegyei csendeshétre Berekfürdőn, ahol gyülekezetünkből ketten is ott lehettek – a reformátori alapelvek mentén zajlottak a programok több, mint 160 résztvevővel. Istennek hála a hittanórai szolgálat is tovább folytatódhat mind a 8 osztályban és az óvodában. Ebben a tanévben Fucsovicsné Sütő Dóra nyíribronyi tiszteletes asszony segít az órák megtartásában.

Októberben Sárospatakra mentünk gyülekezeti kirándulásra, majd a reformáció jegyében jubileumi konfirmációt tartottunk szeretetvendégséggel zárva. Az emlékezők alakmán pedig Istenünk vigasztaló Szentlelkét, erejét kértük a mögöttünk levő egy évben elhunytak hozzátartozóinak.

Az idősek otthonában szintén megtartottuk alkalmainkat, az idősek napján, s minden ünnepen.

Az adventi koszorúkészítéssel kezdetét vette a karácsonyi előkészület. Ebben a vasárnap délutáni zenés áhítatok különleges alkalmai lehettek Krisztusvárásunknak. Gyülekezetünk ifjúsági zenekara, Debrecenből a Kálvin Kórus, Csengersimáról pedig a református gyülekezet Ifjúsági Zenekara szolgált közöttünk. Nagy öröm volt az iskolások és óvodások, hittanosok sokszínű szolgálata is.

Karácsony ünnepén a hittanosok szolgálata, a kántálás és a kórus tette igazán tartalmassá istentiszteleteinket. Az ifjúság másnap délután a „Panov apó különös karácsonya” színdarabot mutatta be. az év utolsó istentiszteletén adtunk hálát a jubiláló házasokért, s az egész évért, melyet gyülekezeti vacsorával zártunk.

Ebben az évben legátusaink voltak: Lukács Brigitta Anita, Balázs Antal, Péntek Anett

Szavakban nem lehet megköszönni a gyülekezet tagjainak a jelenlétet, nem csak az alkalmakon, hanem azt, hogy együtt munkálkodhattunk az Úrban. Hálásan köszönjük a presbiterek szolgálatát gondok úr vezetésével, a gyülekezeti adminisztrációban a segítségét, az idősek otthonában dolgozóknak áldozatos vállalásait, a harangozói szolgálatot és a templomudvar gondos rendben tartását, a kertművelésben Tóth István egyháztagunk áldozatkész segítségét, a kisebb nagyobb felújítások elvégzését, a szeretetvendégségek elkészítését, a gyülekezeti újságunk kihordását, a legátumgyűjtést, a Magdaléneumnak szánt természetbeni adományokat, a hajléktalanok közt végzett szolgálatot a „Cipsődoboz”-ok gyűjtését, az Isten dicsőségére adott adományokat s minden felajánlást. S köszönjük a velünk, értünk mondott imádságokat.

Nem a mi dolgunk a szolgálatunk értékelése, de ha ezek az Úrban történhettek, akkor az nem hiábavaló, s ezért egyedül Istené a dicsőség!

 Tervek 2017-re:

Egyházunk 450, a reformáció 500 éves, ehhez kötődő programok lesznek helyi, körzeti és országos szinten, ezekre szeretnénk minél nagyobb számmal eljutni. (Január 31. Debrecen)

Február 12-19. Házasság hete

Július 1-én egy különleges Biblia érkezik Ramocsaházára.

Ifjúsági tábor szervezése a nyáron

Nyári táborunk Berekfürdőn lesz július 23-28 között.

Presbiterválasztás lesz az év végén, imádkozzunk e szolgálatért.

A református családok felkeresése, meglátogatása, megerősítése.